www.vydosbus.cz

SDĚLENÍ AKCIONÁŘŮM

Představenstvo společnosti

 

VYDOS BUS a.s.,

se sídlem Vyškov – město, Jiřího Wolkera 416/1, PSČ 682 01, IČ: 26950731,

zapsané v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Brně, oddíl B, vložka 4264,

svolává

 

ŘÁDNOU VALNOU HROMADU,

která se bude konat dne 28. června 2019 v 10,00 hod.,

v sídle společnosti KRODOS SERVIS a.s., v Kroměříži, Skopalíkova 2385, PSČ 767 17.

 

I. Pořad jednání valné hromady:

  1. Zahájení valné hromady a posouzení schopnosti valné hromady se usnášet.
  2. Volba orgánů valné hromady.
  3. Zpráva představenstva o podnikatelské činnosti a stavu majetku společnosti za rok 2018.
  4. Řádná účetní závěrka a návrh na vypořádání výsledku hospodaření za rok 2018.
  5. Vyjádření dozorčí rady k přezkoumání řádné účetní závěrky a návrhu na vypořádání výsledku hospodaření za rok 2018.
  6. Schválení řádné účetní závěrky a vypořádání výsledku hospodaření za rok 2018.
  7. Zpráva o vztazích mezi osobami tvořícími podnikatelské seskupení podle § 82, zákona č. 90/2012 Sb., o obchodních společnostech a družstvech (dále jen „ZOK“).
  8. Rozhodnutí o vyplacení nezaručené jednorázové odměny členu představenstva na základě smlouvy o výkonu funkce člena představenstva.
  9. Schválení smlouvy o výkonu funkce člena představenstva.
  10. Závěr valné hromady.

 

II. Návrhy usnesení k jednotlivým bodům pořadu jednání valné hromady a jejich zdůvodnění:

ad 2.):

Usnesení: Valná hromada volí orgány valné hromady, a to předsedu valné hromady, zapisovatele, ověřovatele zápisu a osoby pověřené sčítáním hlasů.

Zdůvodnění: Volba orgánů valné hromady je zákonem vyžadovanou procedurou podle § 422, odst. 1, ZOK.

ad 6.):

Usnesení: Valná hromada schvaluje řádnou účetní závěrku společnosti za rok 2018 a návrh na vypořádání výsledku hospodaření za rok 2018 v podobě, v jaké byly předloženy představenstvem.

Vybrané údaje řádné účetní závěrky za rok 2018 v tis. Kč.

Aktiva k 31.12.2018

123 373

 

Pasiva k 31.12.2018

123 373

 

Výnosy celkem

213 425

Stálá aktiva

104 467

 

Vlastní kapitál

-1 850

 

Náklady celkem 

220 297

Oběžná aktiva

17 851

 

Cizí zdroje

125 217

 

Výsledek hosp.

-6 872

Zdůvodnění: Schválení účetní závěrky je zákonem vyžadováno podle § 421, odst. 2, písm. g), ZOK a zákonem č. 563/1991 Sb., o účetnictví.

ad 8.):

Usnesení: Valná hromada rozhodla po zhodnocení stanovených ukazatelů o vyplacení nezaručené jednorázové odměny členu představenstva Ing. Igoru Čekimu na základě Smlouvy o výkonu funkce člena představenstva, uzavřené dne 29.6.2018, ve výši navržené představenstvem.

Zdůvodnění: Souhlas valné hromady s odměnou člena představenstva je vyžadován podle § 59, odst. 2, ve spojení s § 61, odst. 1, ZOK.

ad 9.):

Usnesení: Valná hromada schvaluje smlouvu o výkonu funkce člena představenstva Ing. Igora Čekiho ve znění předloženém valné hromadě.

Zdůvodnění: Smlouva o výkonu funkce člena orgánu společnosti upravuje vzájemná práva a povinnosti mezi společností a členem orgánu. Návrh smluv zohledňuje novou právní úpravu, zejména § 59 a násl. ZOK.

 

III. Upozornění akcionářům:

Registrace akcionářů proběhne dne 28. 6. 2019 v místě konání valné hromady od 9,30 do 10,00 hodin zápisem do listiny přítomných podle § 413 ZOK. Při registraci je nutno předložit platný průkaz totožnosti. Akcionář je oprávněn vykonávat svá akcionářská práva osobně nebo prostřednictvím zástupce na základě písemné plné moci. Podpis akcionáře na plné moci musí být úředně ověřen. Řádná účetní závěrka za rok 2018, včetně stanoviska auditora je k nahlédnutí pro akcionáře v sídle společnosti VYDOS BUS a.s. v pracovních dnech do 28.6.2019, a to v době od 09,00 do 14,00 hodin

 

Představenstvo

VYDOS BUS a.s.