www.vydosbus.cz

SDĚLENÍ AKCIONÁŘŮM

Představenstvo společnosti

VYDOS BUS a.s.,

se sídlem Vyškov – město, Jiřího Wolkera 416/1, PSČ 682 01, IČ: 26950731,

zapsané v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Brně, oddíl B, vložka 4264,

svolává

 

ŘÁDNOU VALNOU HROMADU,

která se bude konat dne 29. června 2017 ve 9,00 hod.,

v sídle společnosti KRODOS SERVIS a.s., v Kroměříži, Skopalíkova 2385, PSČ 767 17.

 

I. Pořad jednání valné hromady:

  1. Zahájení valné hromady a posouzení schopnosti valné hromady se usnášet.
  2. Volba orgánů valné hromady.
  3. Zpráva představenstva o podnikatelské činnosti a stavu majetku společnosti za rok 2016.
  4. Řádná účetní závěrka a návrh na vypořádání hospodářského výsledku za rok 2016.
  5. Vyjádření dozorčí rady k přezkoumání řádné účetní závěrky a návrhu na vypořádání hospodářského výsledku za rok 2016.
  6. Schválení řádné účetní závěrky a vypořádání hospodářského výsledku za rok 2016.
  7. Zpráva o vztazích mezi osobami tvořícími podnikatelské seskupení podle § 82, zákona č. 90/2012 Sb., o obchodních společnostech a družstvech (dále jen „ZOK“).
  8. Rozhodnutí o vyplacení nezaručené jednorázové odměny členu představenstva na základě smlouvy o výkonu funkce člena představenstva. 
  9. Schválení smluvy o výkonu funkce člena představenstva.
  10. Závěr valné hromady.

 

II. Návrhy usnesení k jednotlivým bodům pořadu jednání valné hromady a jejich zdůvodnění:

ad 2.):
Usnesení: Valná hromada volí orgány valné hromady, a to předsedu valné hromady, zapisovatele, ověřovatele zápisu a osoby pověřené sčítáním hlasů.
Zdůvodnění: Volba orgánů valné hromady je zákonem vyžadovanou procedurou podle § 422, odst. 1 ZOK.

ad 6.):
Usnesení: Valná hromada schvaluje řádnou účetní závěrku společnosti za rok 2016 a návrh na vypořádání hospodářského výsledku za rok 2016 v podobě, v jaké byly předloženy představenstvem.


Vybrané údaje řádné účetní závěrky za rok 2016 v tis. Kč.
 

Aktiva k 31.12.2016                               128.960

Dlouhodobý majetek                              112.080 

Oběžná aktiva                                        15.520

Pasiva k 31.12.2016                              128.960

Vlastní kapitál                                        14.538

Cizí zdroje                                             114.412

Výnosy celkem                                      198.404

Náklady celkem                                      205.401

Hospodářský výsledek                             -6.997

 

Zdůvodnění: Schválení účetní závěrky je zákonem vyžadováno podle § 421, odst. 2, písm. g) ZOK a zákonem č. 563/1991 Sb., o účetnictví.

ad 8.): 
Usnesení: Valná hromada společnosti rozhodla po zhodnocení stanovených ukazatelů o vyplacení nezaručené jednorázové odměny členu představenstva Zdeňku Bártlovi na základě Smlouvy o výkonu funkce člena představenstva akciové společnosti uzavřené dne 30.6.2016 va výši navržené předtsvenstvem.
Zdůvodnění: Souhlas valné hromady s odměnou člena představenstva je v tomto případě zákonem vyžadován podle § 59, odst. 2, ve spojení s § 61 , odst. 1 ZOK. 

ad 9.):
Usnesení: Valná hromada schvaluje smlouvu o výkonu funkce člena představenstva Zdeňka Bártla ve znění předloženém valné hromadě.
Zdůvodnění: Smlouva o výkonu funkce člena orgánu společnosti upravuje vzájemná práva a povinnosti mezi společností a členem orgánu. Návrh smluv zohledňuje novou právní úpravu, zejména § 59 a násl. ZOK. 

III. Upozornění akcionářům:

Registrace akcionářů proběhne dne 29. 6. 2017 v místě konání valné hromady od 8,30 do 9,00 hodin zápisem do listiny přítomných podle § 413 ZOK. Při registraci je nutno předložit platný průkaz totožnosti. Akcionář je oprávněn vykonávat svá akcionářská práva osobně nebo prostřednictvím zástupce na základě písemné plné moci. Podpis akcionáře na plné moci musí být úředně ověřen. Řádná účetní závěrka za rok 2016, včetně stanoviska auditora a návrh změny stanov jsou k nahlédnutí pro akcionáře v sídle společnosti VYDOS BUS a.s. v pracovních dnech do 29.6.2017, a to v době od 09,00 do 14,00 hodin 

 

Představenstvo VYDOS BUS a.s.