www.vydosbus.cz

SDĚLENÍ AKCIONÁŘŮM

Představenstvo společnosti

VYDOS BUS a.s.,

se sídlem Vyškov – město, Jiřího Wolkera 416/1, PSČ 682 01, IČ: 26950731,

zapsané v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Brně, oddíl B, vložka 4264,

svolává

 

ŘÁDNOU VALNOU HROMADU,

která se bude konat dne 14. března 2018 ve 13,00 hod.,

v notářské kanceláři JUDr. Františka Boučka, na adrese Praha 2, Karlovo Náměstí 559/28.

 

I. Pořad jednání valné hromady:

1. Zahájení valné hromady a posouzení schopnosti valné hromady se usnášet.

2. Volba orgánů valné hromady.

3. Štěpení všech akcií na nominální hodnotu 100,- Kč.

4. Změna podoby akcií na zaknihovanou.

5. Změna stanov společnosti.

6. Závěr valné hromady.

 

II. Návrhy usnesení k jednotlivým bodům pořadu jednání valné hromady a jejich zdůvodnění:

ad 2.):
Usnesení: Valná hromada volí orgány valné hromady, a to předsedu valné hromady, zapisovatele, ověřovatele zápisu a osoby pověřené sčítáním hlasů.
Zdůvodnění: Volba orgánů valné hromady je zákonem vyžadovanou procedurou podle § 422, odst. 1 ZOK.

 ad 3.):

Valná hromada společnosti rozhoduje o štěpení akcií společnosti takto:

Veškeré stávající akcie společnosti, a to:

-          297 (dvě stě devadesát sedm) kusů kmenových akcií ve formě na jméno o jmenovité hodnotě 100.000,‑ Kč (jedno sto tisíc korun českých) každá se štěpí tak, že každá taková stávající akcie bude nahrazena 1.000 (jedním tisícem) kusů kmenových akcií ve formě na jméno o jmenovité hodnotě 100,- Kč (jedno sto korun českých) každá, tj. všech 297 (dvě stě devadesát sedm) kusů stávajících kmenových akcií ve formě na jméno o jmenovité hodnotě 100.000,- Kč (jedno sto tisíc korun českých) každá bude nahrazeno celkem 297.000 (dvě stě devadesáti sedmi tisíci) kusy nových kmenových akcií ve formě na jméno o jmenovité hodnotě 100,‑ Kč (jedno sto korun českých) každá;

-          300 (tři sta) kusů kmenových akcií ve formě na jméno o jmenovité hodnotě 1.000,‑ Kč (jeden tisíc korun českých) každá se štěpí tak, že každá taková stávající akcie bude nahrazena 10 (deseti) kusy kmenových akcií ve formě na jméno o jmenovité hodnotě 100,- Kč (jedno sto korun českých) každá, tj. všech 300 (tři sta) kusů stávajících kmenových akcií ve formě na jméno o jmenovité hodnotě 1.000,- Kč (jeden tisíc korun českých) každá bude nahrazeno celkem 3.000 (třemi tisíci) kusy nových kmenových akcií ve formě na jméno o jmenovité hodnotě 100,‑ Kč (jedno sto korun českých) každá;

-          35.122 (třicet pět tisíc jedno sto dvacet dva) kusů kmenových akcií ve formě na jméno o jmenovité hodnotě 800,‑ Kč (osm set korun českých) každá se štěpí tak, že každá taková stávající akcie bude nahrazena 8 (osmi) kusy kmenových akcií ve formě na jméno o jmenovité hodnotě 100,- Kč (jedno sto korun českých) každá, tj. všech 35.122 (třicet pět tisíc jedno sto dvacet dva) kusů stávajících kmenových akcií ve formě na jméno o jmenovité hodnotě 800,- Kč (osm set korun českých) každá bude nahrazeno celkem 280.976 (dvě stě osmdesát tisíci devíti sty sedmdesáti šesti) kusy nových kmenových akcií ve formě na jméno o jmenovité hodnotě 100,‑ Kč (jedno sto korun českých) každá.

Základní kapitál společnosti ve výši 58.097.600,- Kč (padesát osm milionů devadesát sedm tisíc šest set korun českých) bude tedy rozdělen na 580.976 (pět set osmdesát tisíc devět set sedmdesát šest) kusů kmenových akcií ve formě na jméno o jmenovité hodnotě 100,- Kč (jedno sto korun českých) každá.

ad 4.):

Usnesení:

Valná hromada, za podmínky zápisu štěpení akcií ve smyslu schváleného usnesení valné hromady k 3. bodu pořadu jednání valné hromady do obchodního rejstříku a s účinností ke dni zápisu takového štěpení akcií do obchodního rejstříku, rozhoduje v souladu s ust. § 529 a násl. občanského zákoníku o přeměně všech akcií emitovaných společností jako cenných papírů (tj. cenných papírů v listinné podobě) na zaknihované akcie (tj. na zaknihované cenné papíry) a stanovuje lhůtu pro odevzdání akcií společnosti v délce 2 (dvou) měsíců od dne zveřejnění tohoto rozhodnutí. Současně s odevzdáním akcií společnosti je každý akcionář povinen sdělit společnosti číslo majetkového účtu vedeného u společnosti Centrální depozitář cenných papírů, a.s., na který mají být zaevidovány zaknihované akcie. 

Valná hromada bere na vědomí, že zaknihované akcie společnosti budou zaknihovány u společnosti Centrální depozitář cenných papírů, a.s., identifikační číslo (IČO): 25081489, a uděluje pokyn představenstvu učinit veškeré kroky nezbytné pro provedení zaknihování akcií společnosti.

 ad 5.):

Usnesení: Valná hromada schvaluje změnu stanov v navrženém znění.

Znění článku VI. (Akcie) nově zní:

1.  Základní kapitál společnosti ve výši 58.097.600,- Kč (padesát osm milionů devadesát sedm tisíc šest set korun českých) je rozvržen na 580.976 (pět set osmdesát tisíc devět set sedmdesát šest) kusů kmenových zaknihovaných akcií na jméno o jmenovité hodnotě 100,- Kč (jedno sto korun českých) každá (dále jen zaknihované akcie či akcie).

2.  Zaknihované akcie společnosti jsou zaknihovanými cennými papíry na jméno.

3.  Zaknihované akcie jsou převoditelné výhradně s písemným souhlasem představenstva společnosti, bez něhož převod zaknihované akcie nenabude účinnosti.

4.  Zaknihované akcie společnosti nejsou přijaty k obchodování na evropském regulovaném trhu.

5.  Práva spojená se zaknihovanou akcií vykonává osoba, která je zapsána v evidenci zaknihovaných cenných papírů k rozhodnému dni jako vlastník, a není-li stanoven rozhodný den, ke dni, kdy právo uplatňuje, ledaže se prokáže, že zápis v evidenci zaknihovaných cenných papírů neodpovídá skutečnosti.

6.  Seznam akcionářů je nahrazen evidencí zaknihovaných cenných papírů.

7.  Údaje zapsané v evidenci zaknihovaných cenných papírů může společnost používat pouze pro své potřeby ve vztahu k akcionářům. Za jiným účelem může tyto údaje společnost použít jen se souhlasem akcionářů, kterých se údaje týkají.

8.  Převod zaknihované akcie je vůči společnosti účinný až tehdy, bude-li jí prokázána změna osoby vlastníka akcie výpisem z účtu vlastníka nebo dnem doručení či převzetí výpisu z evidence emise akcií podle zákona upravujícího podnikání na kapitálovém trhu.

V článku IX. (Systém vnitřní struktury a orgány společnosti), části a), odst. 13 se za stávající text doplňuje věta ve znění:

Pokud s tím budou souhlasit všichni akcionáři, může se valná hromada konat i bez splnění požadavků stanovených zákonem pro svolání valné hromady.

Znění článku  IX. (Systém vnitřní struktury a orgány společnosti), části a), odst. 14 nově zní:

Valná hromada je schopna se usnášet, jsou-li přítomni akcionáři vlastnící akcie, jejichž jmenovitá hodnota přesahuje 50 % (padesát procent) základního kapitálu. Na každou jednu akcii o jmenovité hodnotě 100,- Kč (jedno sto korun českých) připadá 1 (jeden) hlas.

 

III. Upozornění akcionářům:

Registrace akcionářů proběhne dne 14. 3. 2018 v místě konání valné hromady od 12,30 do 13,00 hodin zápisem do listiny přítomných podle § 413 ZOK. Při registraci je nutno předložit platný průkaz totožnosti. Akcionář je oprávněn vykonávat svá akcionářská práva osobně nebo prostřednictvím zástupce na základě písemné plné moci. Navržené znění stanov je zdarma k nahlédnutí pro akcionáře v sídle společnosti VYDOS BUS a.s. v pracovních dnech do 14. 3. 2018, a to v době od 09,00 do 14,00 hodin.

 

Ve Vyškově 9. února 2018

 

 

                                                                                        Představenstvo VYDOS BUS a.s.