www.vydosbus.cz

SDĚLENÍ AKCIONÁŘŮM

 

 

OZNÁMENÍ AKCIONÁŘŮM

O URČENÍ DODATEČNÉ LHŮTY K ODEVZDÁNÍ AKCIÍ

 

Společnost VYDOS BUS a.s. se sídlem Jiřího Wolkera 416/1, 682 01 Vyškov, IČ: 26950731, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Brně, oddíl B, vložka 4264 (»Společnost«),

tímto v souladu s ustanovením § 531 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném znění (»Občanský zákoník«), určuje akcionářům, kteří jsou v prodlení s odevzdáním listinných akcií Společnosti dodatečnou lhůtu pro odevzdání listinných akcií společnosti, a to v souladu s rozhodnutím valné hromady Společnosti ze dne 14. 3. 2018 o štěpení všech akcií Společnosti a o přeměně všech akcií Společnosti na zaknihované akcie.

 Představenstvo Společnosti tímto vyzývá akcionáře Společnosti, aby ve lhůtě 2 měsíců ode dne zveřejnění této výzvy v Obchodním věstníku, odevzdali své listinné akcie Společnosti. Odevzdání listinných akcií je možné uskutečnit vždy v pracovní dny v době od 10.00 do 14.00 hod. v sídle Společnosti.

 Akcie Společnosti, které nebudou odevzdány ani v dodatečné lhůtě stanovené tímto oznámením, budou prohlášeny za neplatné a Společnost bude dále postupovat v souladu s právními předpisy.

 Představenstvo současně vyzývá akcionáře ke zřízení majetkových účtů v centrální evidenci zaknihovaných cenných papírů prostřednictvím účastníků CDCP (Centrální depozitář cenných papírů), seznam účastníků CDCP je uveden na www.cdcp.cz.

Akcionář je povinen při odevzdání svých listinných akcií sdělit Společnosti číslo výše uvedeného účtu, na který mají být zaknihované akcie zaevidovány. Nesdělí-li akcionář číslo účtu při odevzdání akcií, bude mu v souladu s ustanovením § 530 odst. 1 Občanského zákoníku, stanovena dodatečná lhůta ke sdělení čísla tohoto účtu. Odevzdá-li akcionář Společnosti listinné akcie a nesdělí-li akcionář číslo tohoto účtu ani v této dodatečné lhůtě, přejde na Společnost vlastnické právo k takovým akciím ke dni, kdy za ně zaplatí akcionáři spravedlivou cenu.

Na žádost Společnosti zaeviduje centrální depozitář zaknihované akcie do centrální evidence na majetkové účty uvedené akcionáři. Žádost Společnost podá po uplynutí lhůty k odevzdání listinných akcií stanovené v tomto oznámení, nebo i před jejím uplynutím, pokud mu budou odevzdány všechny cenné papíry.

Představenstvo společnosti VYDOS BUS a.s.